Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied 

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij PVDMADE partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door PVDMADE uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

Artikel 2 Aangaan overeenkomst 

 1. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van PVDMADE.
 2. De verplichtingen van PVDMADE gaan nooit verder dan door PVDMADE schriftelijk is bevestigd. 

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst 

 1. Alle schriftelijke aanbiedingen van PVDMADE zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is PVDMADE gerechtigd het aanbod te wijzigingen.
 2. Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij PVDMADE mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan. 
 3. Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en PVDMADE de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben “ de opdrachtbevestiging” 

Artikel 4 Medewerking door cliënt 

 1. cliënt zal PVDMADE steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. 
 2. cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan PVDMADE verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. 
 3. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is PVDMADE bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen. 

Artikel 5 Uitvoering 

 1. PVDMADE neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. 
 2. PVDMADE zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. 
 3. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft PVDMADE het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk 

 1. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door PVDMADE in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
 2. Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van PVDMADE
 3. cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed. 
 4. Indien naar het oordeel van PVDMADE een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is PVDMADE bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen. 

Artikel 7 Honorarium 

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen. 
 2. Beide tarieven zijn inclusief reiskosten eventueel kunnen er verblijfskosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 8 Prijs en betaling 

 1. Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door PVDMADE aan te wijzen bankrekening. 
 2. cliënt dient 50 % van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. 
 3. Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim PVDMADE is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten. 
 4. Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van PVDMADE dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard. 
 5. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

Artikel 9 Termijnen 

Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij PVDMADE schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en PVDMADE ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan. 

Artikel 10 Overmacht 

Bij overmacht worden de leverings en andere verplichtingen van PVDMADE  opgeschort. In dat geval is PVDMADE verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan PVDMADE zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van PVDMADE kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs , verkeers en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien PVDMADE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is PVDMADE gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid 

 1. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van PVDMADE beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom. 
 2. De totale aansprakelijk van PVDMADE wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom. 
 3. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium. 
 4. De aansprakelijkheid van PVDMADE wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt PVDMADE onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en PVDMADE ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten. 
 5. PVDMADE is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk PVDMADE, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. 
 6. Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op PVDMADE geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd. 
 7. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als PVDMADE niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld. 

Artikel 12 Annulering 

PVDMADE behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of 

(semi )overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van PVDMADE kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient PVDMADE de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 13 Beëindiging 

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn. 

Artikel 14 Toepasselijk recht 

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 15 Geschillen 

 1. Alle geschillen tussen PVDMADE en cliënt die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Amsterdam. 
 2. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt. 

Artikel 16 Slotbepaling 

 1. PVDMADE is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden. 
 2. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert. 
 3. cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PVDMADE.